W ramach naszych działań oferujemy:

Poradnictwo i konsultacje w zakresie problemów okresu dorastania: problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych oraz eksperymentowania i ryzykownego zażywania substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, narkotyki, dopalacze).

Programy wspierania rodzin i szeroko rozumianej pomocy rodzinie. Skierowane do osób bliskich, członków rodzin, dzieci, współmałżonków i partnerów.

Rozmowy motywujące do podjęcia terapii, terapia ambulatoryjna, kierowanie do ośrodków i placówek specjalistycznych.

Edukacja, poradnictwo, konsultacje w zakresie uzależnień dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, policji, kuratorów, pracowników socjalnych. Kolportowanie materiałów edukacyjnych na temat substancji psychoaktywnych.

Terapia uzależnień skierowane do młodzieży nadużywającej substancji oraz wczesna terapia dla osób zagrożonych innymi uzależnieniami lub wykluczeniem społecznym . Formy indywidualne i grupowe.

Motywowanie do terapii stacjonarnej w ośrodkach, wsparcie, terapia motywująca.

Konsultacje, diagnozy i badania psychologiczne.

Poradnictwo i konsultacje lekarskie psychiatryczne.

Na zlecenie instytucji, samorządów, realizujemy również programy edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia dla różnych grup zawodowych: policjantów, pedagogów, kuratorów czy pracowników socjalnych.